องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2

สำนักสุขศาสตร์สั…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่

องค์การบริหารส่ว…

โฟคัสคอนโดมิเนียม

โฟคัสคอนโดมิเนีย…

สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น

สำนักงานเทศบาลตำ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ-

กรมสามัญศึกษา โร…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองฆ้อ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

ลำปางทันตกรรมคลินิก โดยทันตแพทย์หญิงรัตนาวดี

ลำปางทันตกรรมคลิ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านปะลุกาแปเราะ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางใหญ่

สำนักงานปลัดกระท…

พัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมฯสาขาพิษณุโลก

พัฒนาประชากรและช…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านขัน

สำนักงานปลัดกระท…

ศูนย์พยาธิฯ วี.เอส.พี

ศูนย์พยาธิฯ วี.เ…

คลีนิกหมอวิชัย โดยนายแพทย์นพดล แช่มชูกลิ่น

คลีนิกหมอวิชัย โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

องค์การบริหารส่ว…

อัจฉรีคลีนิค โดยแพทย์หญิงอัจฉรี อินทรกุล

อัจฉรีคลีนิค โดย…