เทศบาลตำบลจอมทอง

เทศบาลตำบลจอมทอง…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม

องค์การบริหารส่ว…

คณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย

คณะสงฆ์พระมหาไถ่…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอ.ดอยสะเก็ด

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

องค์การบริหารส่ว…

กรมศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

กรมศุลกากร ด่านศ…

สวนสายน้ำผึ้งออคิด

สวนสายน้ำผึ้งออค…

การอาชีพจอมทอง

การอาชีพจอมทอง &…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอ.หางดง

สำนักงานปลัดกระท…

สถาบันพัฒนาเยาวชนสตรี

สถาบันพัฒนาเยาวช…

สำนักมิซซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่

สำนักมิซซังโรมัน…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

นันทรักษ์คลินิกเวชกรรม โดยนายนันทฤทธิ์ คณะนัย

นันทรักษ์คลินิกเ…

กรมอนามัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่

กรมอนามัย ศูนย์ส…

เทศบาลตำบลสันกำแพง

เทศบาลตำบลสันกำแ…

พัฒนาเครือข่ายเอดส์

พัฒนาเครือข่ายเอ…

กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

กรมควบคุมโรค สำน…