เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เทศบาลตำบลเวียงเ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

โรงสีโชคพอเจริญ โดยนายสามพงค์ มาใจ

โรงสีโชคพอเจริญ …

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอเชียงแสน

สมาคมฌาปนกิจสงเค…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

มิตรภาพดำรง สาขาเชียงราย

มิตรภาพดำรง สาขา…

เทศบาลตำบลเวียงชัย

เทศบาลตำบลเวียงช…

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วิทยาลัยการอาชีพ…

คลีนิคแพทย์สมบูรณ์ โดยนายสมบูรณ์ เตชะธีระวัฒน์

คลีนิคแพทย์สมบูร…

โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา

โรงเรียนวัดเวียง…

บ้านชีวิตใหม่

บ้านชีวิตใหม่ &#…

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

องค์การบริหารส่ว…

โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา

โรงเรียนวัดไชยสถ…

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

คลีนิคหมอสุกัญญา โดยนางสุกัญญา ปาลกะวงค์

คลีนิคหมอสุกัญญา…

องค์การบริการส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย

องค์การบริการส่ว…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจกา…

เชียงรายโอสถ โดยนางสาวสุวนีย์ จันทพันธ์ุ

เชียงรายโอสถ โดย…

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่ว…