โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา

โรงเรียนวัดเวียง…

บ้านชีวิตใหม่

บ้านชีวิตใหม่ &#…

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

องค์การบริหารส่ว…

โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา

โรงเรียนวัดไชยสถ…

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

คลีนิคหมอสุกัญญา โดยนางสุกัญญา ปาลกะวงค์

คลีนิคหมอสุกัญญา…

องค์การบริการส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย

องค์การบริการส่ว…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจกา…

เชียงรายโอสถ โดยนางสาวสุวนีย์ จันทพันธ์ุ

เชียงรายโอสถ โดย…

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์คริสเตียนบริการเชียงราย

ศูนย์คริสเตียนบร…

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์…

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

องค์การบริหารส่ว…

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

โรงเรียนวัดหมื่น…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกั

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

บุญเรืองวิทยา

บุญเรืองวิทยา &#…

โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

โรงเรียนโสภณจริย…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา

องค์การบริหารส่ว…