ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนาเวียง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

กรมสามัญศึกษา โร…

คณะรักกางเขน แห่งอุบลฯ

คณะรักกางเขน แห่…

คลินิกหมอวันชัย โดยพันเอกนายแพทย์วันชัย วงศ์อิศเรศ

คลินิกหมอวันชัย …

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านสร้างแก้ว

สำนักงานปลัดกระท…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

กรมการศึกษานอกโร…

กรมทางหลวง แขวงการทางอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราช

กรมทางหลวง แขวงก…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาหว้า

สำนักงานปลัดกระท…

สุกัญญาการผดุงครรภ์ โดยนางสุกัญญา เครือกีรติธรรม

สุกัญญาการผดุงคร…

ทันตแพทย์สุรพล โดยนายสุรพล ตั้งสกุล

ทันตแพทย์สุรพล โ…

อุบลเอกซเรย์แอนด์แล็บ โดยแพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล

อุบลเอกซเรย์แอนด…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ท่าโพธิ์ศรี

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เหล่าเสือโก้ก

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โนนแคน

สำนักงานปลัดกระท…

บัณฑิตสัตวแพทย์ โดยนายบัณฑิต วิลามาศ

บัณฑิตสัตวแพทย์ …

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โพนแพง

สำนักงานปลัดกระท…

เซ็นทรัลเมโมเรียล

เซ็นทรัลเมโมเรีย…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4

กรมวิชาการเกษตร …