องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกทิวาทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์ทิวา วงษ์รักษ์

คลินิกทิวาทันตแพ…

ทุ่งนาผดุงครรภ์ โดยนายวิโรจน์ จันทรโสภา

ทุ่งนาผดุงครรภ์ …

กองบัญชาการทหารสูงสุด สถานีวิทยุกระจายเสียง934

กองบัญชาการทหารส…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

องค์การบริหารส่ว…

กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจ.อุทัยธานี

กรมการประกันภัย …

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลานสัก

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตร

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

คริสเตียนคลินิก โดยนายแพทย์วิกสิต วีรสมิทธ์

คริสเตียนคลินิก …

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทัยธานี

ศูนย์วิจัยและถ่า…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรอำเภอทัพทัน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิกทันตแพทย์กฤตพล โดยทันตแพทย์กฤตพล พรพิบูลย์

คลินิกทันตแพทย์ก…

แพทย์ศิรินนท์ โดยนายแพทย์ศิรินนท์ โพธาวนานนท์

แพทย์ศิรินนท์ โด…

สมเกียรติการแพทย์ โดยนายแพทย์สมเกียรติ ภิยโยทัย

สมเกียรติการแพทย…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาอุทัยธานี

ศุภนิมิตแห่งประเ…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.อุทัยธานี

สำนักงานการปฏิรู…