สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเมือง

สถาบันพัฒนาทรัพย…

สมชัยเครื่องดนตรีไทย โดยนายสมชัย ชำพาลี

สมชัยเครื่องดนตร…

คลินิกหมอฐิติ โดยนายแพทย์ฐิติศักดิ์ ธรรมสอน

คลินิกหมอฐิติ โด…

ทันตกรรมแฟร์ โดยทันตแพทย์หญิงนิธิภาวี ศรีสุข

ทันตกรรมแฟร์ โดย…

สหแพทย์ คลินิก โดยนายแพทย์สมเกียรติ กิตติธรรมเชษฐ์

สหแพทย์ คลินิก โ…

ดวงใจทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์หญิงดวงใจ อมรกิจจา

ดวงใจทันตแพทย์ โ…

เทคนิคการแพทย์แล็ป โดยนายอนันต์ชัย อรพินปฎิพัทธ์

เทคนิคการแพทย์แล…

โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์

โรงเรียนพิพิธสุต…

ตะวันคลินิก โดยนางปวีณวรรณ รังสิยานนท์

ตะวันคลินิก โดยน…

คลินิกบ้านฟันสวย-นายแพทย์ศรทรง

คลินิกบ้านฟันสวย…

คลินิกหมอจักรี โดยนายจักรี เกียรติศรีธนกร

คลินิกหมอจักรี โ…

ประกิจการแพทย์ โดยนายแพทย์ประกิจ เล็กวรกุล

ประกิจการแพทย์ โ…

ศรีราชานครคลินิก โดยนางสาวอรนุช จันทร์เกียรติกุล

ศรีราชานครคลินิก…

พรเกษมคลินิก 4 โดยนายแพทย์พีระ อุดมจารุมณี

พรเกษมคลินิก 4 โ…

คลินิกหมอมาตา-หมอสุวัฒน์ โดยนางมาตา โอสถกระพันธ์

คลินิกหมอมาตา-หม…

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

สำนักงานสภาสถาบั…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองกับ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คณะรักกางเขน แห่งอุบลฯ

คณะรักกางเขน แห่…

ศูนย์กายภาพบำบัดระยอง โดยนางเพชรรัตน์ หุ่นศรีสกุล

ศูนย์กายภาพบำบัด…

ศูนย์ทันตกรรมศรีราชา โดยนายถาวร รัตนเสาวภาคย์

ศูนย์ทันตกรรมศรี…

คลินิคทันตแพทย์ไพรัช-ปาริชาติ โดยทันตแพทย์ไพรัช

คลินิคทันตแพทย์ไ…