คลีนิคหมอสุกัญญา โดยนางสุกัญญา ปาลกะวงค์

คลีนิคหมอสุกัญญา…

วรเทพ-วรรณี คลินิค โดยนายวรเทพ ลิ่มปิติกุล

วรเทพ-วรรณี คลิน…

คลินิกทันตกรรมเทพกระษัตรี

คลินิกทันตกรรมเท…

คลินิกหมอจตุพร โดยนางฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย

คลินิกหมอจตุพร โ…

คลีนิคทันตแพทย์สุวรรณ

คลีนิคทันตแพทย์ส…

คลินิกเด็กหมอสุพัตรา โดยแพทย์หญิงสุพัตรา

คลินิกเด็กหมอสุพ…

วัชระการแพทย์ โดยนายวัชระ ไชยแก้ว

วัชระการแพทย์ โด…

เจริญสุข โดยนายไพฑูรย์ รติวาณิชย์

เจริญสุข โดยนายไ…

ภูเก็ตแล็บเซ็นเตอร์ โดยนางสาวสุวิมล นิยมไพโรจน์

ภูเก็ตแล็บเซ็นเต…

คลีนิคหมอธวัตชัย โดยนายแพทย์ธวัตชัย วงค์คงสวัสดิ์

คลีนิคหมอธวัตชัย…

คลินิกหมอปัญญา โดยนายแพทย์ปัญญา งามไตรไร

คลินิกหมอปัญญา โ…

คลินิกหมอนิพนธ์ โดยนายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส

คลินิกหมอนิพนธ์ …

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองไข่นก

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลินิกหมอธานินทร์ โดยนายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล

คลินิกหมอธานินทร…

คลินิกสิริลักษณ์ทันตแพทย์

คลินิกสิริลักษณ์…

คลีนิคหมอศิริชัย โดยนายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา

คลีนิคหมอศิริชัย…

คลีนิคฟันหมออุดม โดยนายอุดม สุศรีเจริญสุข

คลีนิคฟันหมออุดม…

กาญจนบุรีเอ๊กซเรย์ – แลบ

กาญจนบุรีเอ๊กซเร…

ชาญชัยการแพทย์ โดยนายชาญชัย มูลศาสตร์

ชาญชัยการแพทย์ โ…

ธัญบุรีจักษุคลินิก โดยนายแพทย์ศราวุธ พึ่งหรรษพร

ธัญบุรีจักษุคลิน…

ปิ่นเกล้าไฮเทคคลินิค โดยนายแพทย์ไพศาล รัมณีย์ธร

ปิ่นเกล้าไฮเทคคล…