คลีนิคหมอศิริพร โดยนางสาวศิริพร อรุณ

คลีนิคหมอศิริพร …

ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย

ศูนย์ทันตกรรมสุโ…

คลินิกแพทย์สายัณห์ โดยนายแพทย์สายัณห์

คลินิกแพทย์สายัณ…

หมอสุธี โดยนายแพทย์สุธี รัตนาธรรมวัฒน์

หมอสุธี โดยนายแพ…

ขวัญพนมการแพทย์ โดยนายแพทย์ขวัญพนม ธรรมเตโช

ขวัญพนมการแพทย์ …

คลินิกหมอเกรียงไกร โดยนายแพทย์เกรียงไกร

คลินิกหมอเกรียงไ…

คลินิกฟัน 39 โดยทันตแพทย์สัมฤทธิ์ ลีลาลักษณ์

คลินิกฟัน 39 โดย…

คลินิกบ้านรักฟัน โดยนายอภิชาติ อรรจนานันท์

คลินิกบ้านรักฟัน…

ชุมชนอัมรินทร์ 3 ผัง 4

ชุมชนอัมรินทร์ 3…

คลีนิคทันตแพทย์สุพรรณ

คลีนิคทันตแพทย์ส…

คลินิกสุรชัย-วิชชุดา โดยนพ.สุรชัย สุพันธมาตย์

คลินิกสุรชัย-วิช…

คลินิคหมอฟัน โดยทันตแพทย์สุวิทย์ อิงคเศรษฐ์

คลินิคหมอฟัน โดย…

สุนทรการแพทย์ โดยนายแพทย์สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์

สุนทรการแพทย์ โด…

บางกอกเมดิ คลินิก โดยนายแพทย์พโยม ทองมีอาคม

บางกอกเมดิ คลินิ…

คลินิกหมอพิเชียร โดยน.พ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ

คลินิกหมอพิเชียร…

วีระศักดิ์คลินิก โดยนายวีระศักดิ์ คุณากรสิริ

วีระศักดิ์คลินิก…

อาทิตย์ทันตแพทย์ โดยนายอาทิตย์ หิรัญธนโรจ

อาทิตย์ทันตแพทย์…

ร้านอาหารขามคู่ 1 โดยนางสาวสมบูรณ์ สุวิทยาภรณ์

ร้านอาหารขามคู่ …

ฟันดี คลีนิก โดยทันตแพทย์หญิงกมลวรรณ เมธาสุรารักษ์

ฟันดี คลีนิก โดย…

คลินิกหมอศิระ โดยนายแพทย์ศิระ แดงสุริศรี

คลินิกหมอศิระ โด…

วิทยาการแพทย์ โดยนายวิทยา พืชน์ไพบูลย์

วิทยาการแพทย์ โด…