กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสมุทรพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

อู่ถาวรบริการ โดยนางสาวสมจิตร์ วงษ์โชติ

อู่ถาวรบริการ โด…

โปรแพลน คอนซัลแทนซี่

โปรแพลน คอนซัลแท…

วีรชัยทันตกรรม โดยนายวีรศักดิ์ ศิริพานิชย์

วีรชัยทันตกรรม โ…

ซี.เอ็ม.คลินิก 2 โดยนายชาครีย์ ไมตรีสถิต

ซี.เอ็ม.คลินิก 2…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

ซี.ที.ทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์หญิงชลธี สุขสวัสดิ์

ซี.ที.ทันตแพทย์ …

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา

องค์การบริหารส่ว…

ณัชชาคลินิก สาขาปากน้ำ โดยนางกุสุมา หัทยาภิรมย์

ณัชชาคลินิก สาขา…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางบ่อ

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

กรมสุขภาพจิต โรง…

ดวงแก้วคลินิก 2000 โดยนางสาวสุจิตรา สุวรรณมีมงคล

ดวงแก้วคลินิก 20…

การบริหารงานบุคคลสมุทรปราการ

การบริหารงานบุคค…

สหภาพแรงงานสิ่งทอลัคคกี้ 3

สหภาพแรงงานสิ่งท…

เทศบาลตำบลคลองสวน

เทศบาลตำบลคลองสว…

คลินิกแพทย์สมพงษ์ โดยนางบังอร โอสถานุเคราะห์

คลินิกแพทย์สมพงษ…

คลินิกเทพรินทร์ทันตแพทย์ โดยนายสุเมธ กนกวลัย

คลินิกเทพรินทร์ท…

คลินิกทันตกรรมจุฬา

คลินิกทันตกรรมจุ…

ดี ไทย วิศวกรรม โดยนางสาวสุธีรา วิไลรัตน์

ดี ไทย วิศวกรรม …

กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง สนง.สรรพสามิต

กรมสรรพสามิตกระท…