กรมสามัญศึกษา โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แร่

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ

องค์การบริหารส่ว…

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

คลินิกหมอศิรยุสม์ โดยนายแพทย์ศิรยุสม์ วรามิตร

คลินิกหมอศิรยุสม…

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร

ศูนย์การศึกษาพิเ…

ประกิจการแพทย์ โดยนายแพทย์ประกิจ เล็กวรกุล

ประกิจการแพทย์ โ…

คลินิกหมอพรชัย โดยนายแพทย์พรชัย จันทร์งาม

คลินิกหมอพรชัย โ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โพนทอง

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ปานเจริญ

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตร

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ภูเงิน

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลแพด

องค์การบริหารส่ว…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานประชาสงเคราะห์จั

กรมพัฒนาสังคมและ…

องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

องค์การบริหารส่ว…