สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหนองไผ่

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โพนสวาง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ

องค์การบริหารส่ว…

ธีรชัยทันตกรรม โดยทันตแพทย์ธีรชัย กสิณสันต์

ธีรชัยทันตกรรม โ…

สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

สำนักงานเทศบาลตำ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.โพนนาแก้ว

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์เกษตรกรลูกค้า ธกส.อ.กุสุมาลย์

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

คลีนิกบ้านหมอฟัน โดยนายยุทธนา อินทรหนองไผ่

คลีนิกบ้านหมอฟัน…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหนองแวง

สำนักงานปลัดกระท…

กองทัพภาคที่ 2 รพ.ค่ายกฤษ์สีวะรา

กองทัพภาคที่ 2 ร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โคกสะอาด

สำนักงานปลัดกระท…