กรมทางหลวง แขวงการทางลำปาง

กรมทางหลวง แขวงก…

คลินิกหมอพรเทพ โดยนายแพทย์พรเทพ วรวงศ์ประภา

คลินิกหมอพรเทพ โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคา

องค์การบริหารส่ว…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

กรมตรวจบัญชีสหกร…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษา

กรมการศึกษานอกโร…

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเขลางค์นคร

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา สาขาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

กรมสามัญศึกษา สา…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิกหมอนิพนธ์ โดยนายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส

คลินิกหมอนิพนธ์ …

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือ

กรมพัฒนาฝีมือแรง…

เอ็ม.ที.แล็บ โดยนางนะภา สุวรรณกุล

เอ็ม.ที.แล็บ โดย…

หมอสุธี โดยนายแพทย์สุธี รัตนาธรรมวัฒน์

หมอสุธี โดยนายแพ…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม

องค์การบริหารส่ว…

ลำปางทันตกรรมคลินิก โดยทันตแพทย์หญิงรัตนาวดี

ลำปางทันตกรรมคลิ…

เทศบาลตำบลดอนไชย

เทศบาลตำบลดอนไชย…

เถินเวชการ โดยนายแพทย์วัชรพงษ์ รักษ์บำรุง

เถินเวชการ โดยนา…