สำนักงานสถิติ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานสถิติ จั…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการประถม…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

องค์การบริหารส่ว…

เชษฐ์เจริญ

เชษฐ์เจริญ ̵…

สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตต์

สำนักงานเทศบาลตำ…

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาขัน

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ สำ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานขนส่งจัง…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน

เทศบาลตำบลจตุรพั…

ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนาจักรของพระเ…

แก้วอรุณี โดยนางแอนนา ลาดวงษ์

แก้วอรุณี โดยนาง…

คลินิคนายแพทย์พิพัฒน์ โดยนายพิพัฒน์ ทองน้อย

คลินิคนายแพทย์พิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว

องค์การบริหารส่ว…