กรมสามัญศึกษา โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานขนส่งจัง…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน

เทศบาลตำบลจตุรพั…

ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนาจักรของพระเ…

แก้วอรุณี โดยนางแอนนา ลาดวงษ์

แก้วอรุณี โดยนาง…

คลินิคนายแพทย์พิพัฒน์ โดยนายพิพัฒน์ ทองน้อย

คลินิคนายแพทย์พิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารตำบลเมืองทุ่ง

องค์การบริหารตำบ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการประถม…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี

องค์การบริหารส่ว…

กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจ.ร้อยเอ็ด

กรมที่ดิน สำนักง…

สภาตำบลเชียงใหม่

สภาตำบลเชียงใหม่…

สิริวัฒนา เชสเชียร์

สิริวัฒนา เชสเชี…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่ว…