กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเก…

สมชายการแพทย์ โดยนายแพทย์สมชาย โล่ห์เลขา

สมชายการแพทย์ โด…

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

องค์การบริหารส่ว…

กรมทางหลวง แขวงการทางพิษณุโลก

กรมทางหลวง แขวงก…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

องค์การบริหารส่ว…

พัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมฯสาขาพิษณุโลก

พัฒนาประชากรและช…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่ว…

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเก…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

สมชาย-ศิริพรคลินิก โดยนายแพทย์สมชาย สุขสุทธิพันธ์

สมชาย-ศิริพรคลิน…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนยางโกลนวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม

สำนักงานเทศบาลตำ…

กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาท่ีดิน จ.พิษณุโลก

กรมพัฒนาที่ดิน ส…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัย ต.คันโช้ง

สำนักงานปลัดกระท…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

องค์การบริหารส่ว…