กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

กรมประมง ศูนย์วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงพิษณุโลก

สำนักงานศาลยุติธ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลนครไทย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

องค์การบริหารส่ว…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิษณุโลก

กรมธนารักษ์ สำนั…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโ…

แดงการแว่น โดยนางสาวศิรารินทร์ ฮ้าวเครือ

แดงการแว่น โดยนา…

ฌาปนกิจสงเคราห์ของสมาชิกและสหกรณ์วัดจันทร์

ฌาปนกิจสงเคราห์ข…

กรมปศุสัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก

กรมปศุสัตว์ สถาน…

องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม

องค์การบริหารส่ว…

กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ

กรมส่งเสริมการเก…

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน.ภาค3

กองอำนวยการรักษา…

ประปาหมู่บ้านทรัพย์ไพรวัลย์

ประปาหมู่บ้านทรั…

กองทัพภาค 3 จังหวัดทหารบกพิษณุโลก

กองทัพภาค 3 จังห…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

องค์การบริหารส่ว…

เค.พี.คลีนิก โดยนายวีระศักดิ์ รัตนจิตบรรจง

เค.พี.คลีนิก โดย…