กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลออย

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยฝายแก้ว

สำนักงานปลัดกระท…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

เทศบาลตำบลเชียงม…

กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพะเยา

กรมพัฒนาที่ดิน ส…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยน้ำแวน

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

องค์การบริหารส่ว…

โรงพยาบาลเชียงม่วน

โรงพยาบาลเชียงม่…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรปง

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอเชียงคำ

สำนักงานขนส่งจัง…

องค์การบริหารส่วนตำบลงิม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเจดีย์คำ

สำนักงานปลัดกระท…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลพะเยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

กรมประมง สำนักงา…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาพะเยา

ศุภนิมิตแห่งประเ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…