องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

องค์การบริหารส่ว…

การอาชีพเชียงคำ

การอาชีพเชียงคำ …

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล

สำนักงานปลัดกระท…

คลินิกทันตแพทย์ประวัติ

คลินิกทันตแพทย์ป…

กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจ.พะเยา

กรมคุมประพฤติ สำ…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา

กรมธนารักษ์ สำนั…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานเขตเชียงคำ-ปง

ศุภนิมิตแห่งประเ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

องค์การบริหารส่ว…

กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงพะเยา

กรมประชาสัมพันธ์…

พระปริยัติธรรมวัดปัวดอย

พระปริยัติธรรมวั…

องค์การบริหารส่วนตำบลปง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยดงอินตา

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลออย

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยฝายแก้ว

สำนักงานปลัดกระท…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

เทศบาลตำบลเชียงม…

กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพะเยา

กรมพัฒนาที่ดิน ส…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…