องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลหัวเวียง

เทศบาลตำบลหัวเวี…

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 1

สำนักงานการตรวจเ…

สภาตำบลพิตเพียน

สภาตำบลพิตเพียน …

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอนหลวง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานศิลปากรท…

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข จ.อยุธยา

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑ…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด

องค์การบริหารส่ว…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเ

กรมพัฒนาสังคมและ…

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

องค์การบริหารส่ว…

สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ฯ

สถานสงเคราะห์คนช…

สภาตำบลน้ำเต้า

สภาตำบลน้ำเต้า &…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

องค์การบริหารส่ว…