องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานประกันสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานประกันสุ…

คลินิกหมอเปตรง โดยนายแพทย์เปตรง เขียนแม้น

คลินิกหมอเปตรง โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาเรียง

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสมสะอาดใต้

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

เทศบาลตำบลนามน

เทศบาลตำบลนามน &…

องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง

องค์การบริหารส่ว…

เกรียงศักดิ์การแพทย์

เกรียงศักดิ์การแ…

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพาน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลคำม่วง

เทศบาลตำบลคำม่วง…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสหัสขันธ์

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส. อำเภอยางตลาด

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านโนนสูง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลหนองแปน

เทศบาลตำบลหนองแป…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์

กรมสามัญศึกษา โร…

ทิวาวรรณการแพทย์ โดยแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา

ทิวาวรรณการแพทย์…

องค์การบริหารส่วนตำบลภูปอ

องค์การบริหารส่ว…

กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง สนง.สรรพสามิต

กรมสรรพสามิตกระท…