องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริการส่วนตำบลผาเสวย

องค์การบริการส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสามัคคีดงบ่อ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยหนองห้าง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์

กรมธนารักษ์ สำนั…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตร

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์

กรมสามัญศึกษา โร…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจินดามณี

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจ.กาฬสินธุ์

กรมคุมประพฤติ สำ…

โรงพยาบาลธีรวัฒน์

โรงพยาบาลธีรวัฒน…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกลางห้วยเม็ก

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสายทองโคกก่อง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

องค์การบริหารส่ว…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธ์ุ

กรมวิชาการเกษตร …

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดกาฬส

กรมพัฒนาพลังงานท…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์

กรมตรวจบัญชีสหกร…