กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบา…

ฟันดี คลีนิก โดยทันตแพทย์หญิงกมลวรรณ เมธาสุรารักษ์

ฟันดี คลีนิก โดย…

ศูนย์บริการด้านสุขภาพ เอ็ม ที

ศูนย์บริการด้านส…

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง

ทรัพยากรและสิ่งแ…

คลินิกหมอศิระ โดยนายแพทย์ศิระ แดงสุริศรี

คลินิกหมอศิระ โด…

ศูนย์ทันตกรรมเด็นแคร์ 3 โดยทันตแพทย์ศุภชัย

ศูนย์ทันตกรรมเด็…

สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานการประถม…

มงคลทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์ชาญณรงค์ ชาวเมืองบน

มงคลทันตแพทย์ โด…

ส่งเสริมนโยบายศึกษา

ส่งเสริมนโยบายศึ…

ชยาพรรณทันตแพทย์ โดยนางชยาพรรณ มโนวิทวัส

ชยาพรรณทันตแพทย์…

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการสวัสดิการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิท…

รัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

รัฐบุรุษพลเอกเปร…

บำรุงรักษ์การแพทย์ โดยนายแพทย์วิจักษ์ กาญจนากร

บำรุงรักษ์การแพท…

ส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี

ส่งเสริมสงเคราะห…

ทันตแพทย์คลินิก โดยทพ.จักรเทพ แจ่มไพบูลย์

ทันตแพทย์คลินิก …

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร

ผู้ปกครองและครูโ…

เพื่อนแก้วสมาคม

เพื่อนแก้วสมาคม …

รวมแพทย์โพลีคลินิก โดยนายแพทย์ณัฐชัย มหาไตรภพ

รวมแพทย์โพลีคลิน…

รื่นฤดี คลีนิก โดยไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

รื่นฤดี คลีนิก โ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กรมสามัญศึกษา โร…

สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร

สตรีอาสาสมัครรัก…