บางกอกเมดิ คลินิก โดยนายแพทย์พโยม ทองมีอาคม

บางกอกเมดิ คลินิ…

ฟันดี คลีนิก โดยทันตแพทย์หญิงกมลวรรณ เมธาสุรารักษ์

ฟันดี คลีนิก โดย…

ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขา

ธรรมิกชนเพื่อคนต…

สัตว์ กม.8

สัตว์ กม.8 ̵…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล

สำนักงานปลัดกระท…

สินธานี-เมดิกโพลีคลินิก

สินธานี-เมดิกโพล…

อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์ อาคาร อาร์ 8

อมรพันธ์ 205 แซท…

ศูนย์ครอบครัวฟันดี

ศูนย์ครอบครัวฟัน…

ปิยะพันธ์ทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์ปิยะพันธ์ จันทร์ภู่

ปิยะพันธ์ทันตแพท…

อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์ อาคาร 7

อมรพันธ์ 205 แซท…

สถานพยาบาลสัตว์คู้บอน

สถานพยาบาลสัตว์ค…

ภาณุพิชญ์คลินิก โดยนายแพทย์ภาณุ อนันตชัย

ภาณุพิชญ์คลินิก …

ดอนรัตน์การแพทย์ โดยนายแพทย์ดอนรัตน์ ไม้ประดิษฐ์

ดอนรัตน์การแพทย์…

อมรพันธ์ 205 แซทเทลไลท์ ทาวน์ อาคาร อาร์ 3

อมรพันธ์ 205 แซท…

ธงไทยกลการ โดยนางสาวเบญจพร จริยาพิพัฒน์กุล

ธงไทยกลการ โดยนา…

กีรทรัพย์ แมนชั่น วิลล์

กีรทรัพย์ แมนชั่…

กม.8 ทันตแพทย์คลินิก

กม.8 ทันตแพทย์คล…

พลวิชคลินิก โดยนายแพทย์พลวิช กล้าหาญ

พลวิชคลินิก โดยน…

สาธิตคลินิก โดยนายแพทย์สาธิต วงศ์วิวัฒนานนท์

สาธิตคลินิก โดยน…

คลีนิค แพทย์ กม.7 โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย สิทธินาวิน

คลีนิค แพทย์ กม.…

อมรพันธ์ 205 แซทเทิลไลท์ ทาวน์ อาคาร 4

อมรพันธ์ 205 แซท…