คลินิกหมอสมชาย โดยนายแพทย์สมชาย ศุภเศรษฐอนันต์

คลินิกหมอสมชาย โ…

คลินิคกฤตย์ โดยนายแพทย์กฤตย์ ฐิตสมานนท์

คลินิคกฤตย์ โดยน…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมก…

สำนักงานแพทย์ไพศาลการแพทย์ โดยนายแพทย์ไพศาล

สำนักงานแพทย์ไพศ…

จิตรการุณ

จิตรการุณ –…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

กรมคุมประพฤติ สำ…

กองทัพภาคที่ 4 มณฑลทหารบกท่ี 41

กองทัพภาคที่ 4 ม…

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

กรมประมง สำนักงา…

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานเกษตรและ…

สาครการแพทย์ โดยนายแพทย์เกรียงไกร ชิตานนท์

สาครการแพทย์ โดย…

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและ

สำนักงานปลัดกระท…

โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ

โรงพยาบาลเจษฎาเว…

หมอวิบูลย์-หมอกมลทิพย์ โดยแพทย์หญิงกมลทิพย์

หมอวิบูลย์-หมอกม…

วรดาการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรดา มยุระสาคร

วรดาการแพทย์ โดย…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

กรมตรวจบัญชีสหกร…

คลินิกแพทย์โมลี โดยนายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ

คลินิกแพทย์โมลี …

ปิตินันท์การแพทย์ โดยนายแพทย์ปิตินันท์ พัวพัฒนกุล

ปิตินันท์การแพทย…

ศิริชัยการประมง

ศิริชัยการประมง …

คลินิกแพทย์ผิวหนัง โดยนายแพทย์รุ่งโรจน์

คลินิกแพทย์ผิวหน…

โรงพยาบาลสหแพทย์

โรงพยาบาลสหแพทย์…